神百问李白蜀道难原文注音

李白蜀道难原文注音

李白蜀道难原文注音

李白蜀道难原文注音

李白蜀道难原闭凳指文注音版 shǔ dào nán 蜀道难 lǐ bái 李白 yī xū xī , wēi hū gāo zāi ! 噫吁嚱,危乎高哉! shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道之难,难于上青天! cán cóng jí yú fú , kāi guó hé máng rán ! 轿配 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! ěr lái sì wàn bā qiān suì , bù yǔ qín sāi tōng rén yān 。 尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。 xī dāng tài bái yǒu niǎo dào , kě yǐ héng jué é méi diān 。 西当太白有鸟道,可以横绝峨嵋巅。 dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ , rán hòu tiān tī shí zhàn fāng gōu lián 。 地崩山摧壮士死,然后天梯石栈方钩连。 shàng yǒu liù lóng huí rì zhī gāo biāo , xià yǒu chōng bō nì zhē zhī huí chuān 。 上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。 huáng hè zhī fēi shàng bù dé guò , yuán náo yù dù chóu pān yuán 。 黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。 qīng ní hé pán pán , bǎi bù jiǔ zhē yíng yán luán 。 青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。 mén cān lì jǐng yǎng xié xī , yǐ shǒu fǔ yīng zuò cháng tàn 。 扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。 wèn jūn xī yóu hé shí huán ? 问君西游何时还? wèi tú chán yán bù kě pān 。 畏途巉岩不可攀。 dàn jiàn bēi niǎo hào gǔ mù , xióng fēi cóng cí rào lín jiān 。 但见悲鸟号古木,雄飞从雌绕林间。 yòu wén zǐ guī tí yè yuè , chóu kōng shān 。 又闻子规啼夜月,愁空山。 shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , shǐ rén tīng cǐ diāo zhū yán 。 蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜。 lián fēng qù tiān bù yíng chǐ , kū sōng dǎo guà yǐ jué bì 。 连峰去粗饥天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。 fēi tuān pù liú zhēng xuān huī , pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi 。 飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。 qí xiǎn yě ruò cǐ , jiē ěr yuǎn dào zhī rén , hú wéi hū lái zāi 。 其险也若此,嗟尔远道之人,胡为乎来哉。 jiàn gé zhēng róng ér cuī wéi , yī fū dāng guān , wàn fū mò kāi 。 剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。 suǒ shǒu huò fěi qīn , huà wéi láng yǔ chái 。 所守或匪亲,化为狼与豺。 zhāo bì měng hǔ , xī bì cháng shé , mó yá shǔn xuè , shā rén rú má 。 朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻。 jǐn chéng suī yún lè , bù rú zǎo huán jiā 。 锦城虽云乐,不如早还家。 shǔ dào zhī nán , nán yú shàng qīng tiān , cè shēn xī wàng cháng zī jiē 。 蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.shenbaiwen.com/at192696.html
上一篇 163邮我注册163邮箱
下一篇 word怎么批量删除回车